ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Никога не смесвайте продуктите. Прибавете към водата първо единия, а след това другия продукт за да избегнете евентуална реакция между тях.

2. Когато разтвеаряте определен продукт в даден съд, първо напълнете съда с вода и после прибавете химикала, никога обратното.

3. Съхранявайте химикалите добре затворени, в сухи и защитени от топлината помещения, извън достъпа на деца.

4. В случай на контакт с очите, изплакнете незабавно с много вода и потърсете медицинска помощ.

5. Избягвайтеконтакт на химикалите за басейна с друи концентрирани химически продукти